Date: 2016-12-22 10:27 am (UTC)
From: [personal profile] 0rest
загалом концепція вірна, але слабкувата, з очевидними прогалинами. Аматорська, так скажемо. Але напильником обробити - цілком нічо могло б бути.

Ну, наприклад, держзембанк - це зразу ж підстава для нового витка корупції і злодіянь. Що, господар сам не знає, кому і як свою землю продавати? Хай продає кому хоче і за скільки хоче - це його право. Якщо він дурень і продасть за копійку - це його право. Дурень має платити за тупість власну - це цілком законно.

Держава ж має дбати за правилами гри, не більше. Щоб не крали, не віджимали, не обманювали і т.д.

І, звичайно ж, українська земля не може бути продана, чи передана іноземцям, бо це ресурс, який належить українському майбутньому. А будь-яка шкода майбутньому має каратися максимально. Хочуть працювати на українській землі - хай працюють, але під керівництвом і відповідалністю українських власників цієї землі.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

je_suis_la_vie: (Default)
je_suis_la_vie

July 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 24th, 2017 12:35 am
Powered by Dreamwidth Studios