Date: 2016-12-22 06:21 pm (UTC)
From: [personal profile] 0rest
друже, пора уже знати: я не припускаюся суперечностей. Якщо хтось бачить в моїх текстах суперечності - значить він недостатньо їх зрозумів.

Знов же ж, оцево просте, як віник. Елементарне виключення: хай продає будь-кому, але лише іншому українцю. Будь-хто інший - українець, бо лише українцям українське належить. Ну де ти тут суперечності побачив? - я просто дивуюся.

Кожен має право розпоряджатися своїм як сам забажає, за умови, звичайно, що це ближньому не шкодить. В т.ч. і його, ближнього, майбутньому. Хочеш надавати народу право на землю - мусиш разом давати і право розпоряджатися. Це невід’ємні речі.

А українська держава, як захисник українського майбутнього (в ідеалі) має дбати, щоб ця земля не виснажувалася, не засмічувалася і т.д, в розумних здорових межах. Бо це і є шкода тому майбутньому. Пряма, причому.

Але сьогодні, як ми знаємо, вона навіть ліс не може зберегти від винищення. А це річ набагато очевидніша і простіша, з точки зору шкоди.

Короч, знали б Закон, жили б за законом - то і жили б. А нє - то в смітє. Це загальне правило, універсальне.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

je_suis_la_vie: (Default)
je_suis_la_vie

September 2017

S M T W T F S
     12
3456789
10 111213141516
17181920212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 10:33 pm
Powered by Dreamwidth Studios