Date: 2016-12-23 08:37 am (UTC)
From: [personal profile] 0rest
зрозумів, чи не зрозумів - тут не суттєво. Хоч хохма так нічо вийшла :)
Суть справи в тому, що вся ця пропагандована нам система противаг і балансирів - вона, як і різні псевдодемократії, має своє функціональне призначення. Призначення їхнє в тому, системне, щоб ЗБЕРІГАТИ існуючі порядки і лади. А також розмивати відповідальність, з метою ефективнішого контролю над масами.

Ну і: що ти тут збираєшся зберігати у нас? Хуєсосів при владі, злодійкуватих?
Шо, не ясно, що для того, щоб щось зберігати, треба його спочатку побудувати?

Ти пропагуєш систему застою. До сьогоднішнього дня це ніяк нам не пригодиться. і в найближчий десяток років - теж ні.

Так що, як бачиш, все я прекрасно зрозумів. А от тобі ще треба думати. Думай.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

je_suis_la_vie: (Default)
je_suis_la_vie

September 2017

S M T W T F S
     12
3456789
10 111213141516
17181920212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 10:31 pm
Powered by Dreamwidth Studios