Date: 2016-12-23 08:46 pm (UTC)
From: [personal profile] 0rest
нє, я вважаю, що за бажання з любим контингентом можна працювати. І різними ж методами. Але противаги і балансири, з системної точки зору, призначені для рабів, щоб легше керувати ними було. Нема ніяких противаг в реалних системах управлінських. Балансири є, а противаг - мінімум і чітко контрольовані.

Тобто, де бачиш противаги якісь - шукай додатковий контур управління зовнішній. Він там є, хоч і неочевидно видимий.

Нема в Штатах ніяких противаг. Є диктат ФРС і т.п. економічний важелів. А уся туфта про противаги - для ресурсних колоній, типу нашої.

Щодо дебілів - то самі ж і винні, звичайно. Я один вже замахався, чесно кажучи, всіх копати. Набридло, за 20 років. Частіше спостерігаю тепер )
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

je_suis_la_vie: (Default)
je_suis_la_vie

September 2017

S M T W T F S
     12
3456789
10 111213141516
17181920212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 10:30 pm
Powered by Dreamwidth Studios