Date: 2017-01-21 10:05 pm (UTC)
From: [personal profile] 0rest
Ця техніка - типово східний підхід. Спалювати мости, щоб не було куди відходити - це все звідти. Але такий підхід - він, хоч і ефективний, але дикий. У азіатів завжди так: хай дійде хоч кілька з тисячі, але дійде, для них людина - не цінність, ціль цінність. Дикі люди, тому що. Бо ціль, насправді, хуйня, людина - усе. Деколи краще вернутися, відпочати і наступного разу дійти, ніж піти на пролом і не дійти зовсім.

Втім, деколи і така техніка працює. І знати, коли яку застосовувати - вже мистецтво. Не даючи альтернатив - його не осягнути.

Ось для цього я оце і написав, щоб була альтернатива.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

je_suis_la_vie: (Default)
je_suis_la_vie

September 2017

S M T W T F S
     12
3456789
10 111213141516
17181920212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 10:23 pm
Powered by Dreamwidth Studios