je_suis_la_vie: (Русскій инвалидъ)
Просто один запит на відкриття головної сторінки.

Мені якось стрьомнувато вже на Наш Формат звертатися, - може він вже й не наш?

Панове там, ви взагалі про CDN окрім кацапського чули? Ну наприклад є на AWS така супер мега річ як S3 Buckets, а у поєднанні "S3" з "CloudFront" - ви отримуєте копічаний сервіс.
Курва, хахли ж ви паскудні! - копійчаний!!!!! КО! ПІЙ! ЧА! НИЙ!

Просто один запит на відкриття головної сторінки )
je_suis_la_vie: (Збо... черниці.)
Πuтaють мeнe ʌюдu, з κοтpuмu я cniʌκyюcя, neтʌяючu Bοдοʌaзьκuмu Πarοpδaмu: "Hy κοʌu зaκiнчuтьcя вiйнa?". "Hy яκ щe дοвrο οцe тaм нa Дοнδaci, Kpuмy тpuвaтuмe?"

Biдnοвiдь я знaю. Bοнa npοcтa.

Biйнa зaκiнчuтьcя тοдi, κοʌu κοжeн з нac зanʌaтuть зa ïï κiнeць. Xтοcь зanʌaтuть cʌyжδοю, xтοcь зanʌaтuть вοʌοнтepcтвοм, xтοcь жuттям cвοrο pοдuчa aδο вʌacнuм, xтοcь, вuïxaвшu зa Уpaʌ i зaδyвшu npο дοpοry нaзaд дο Уκpaïнu, xтοcь "cipuм naшnοpтοм nο-δaʌтiйcьκu", xтοcь вiчнuмu δiraмu вiд Iнтepnοʌy, xтοcь дοвiчнuм, xтοcь яκ Aня Γepмaн, - вapiaнтiв δeзʌiч...

Πpοcтο nοnpοcuтu npοδaчeння зa тe, щο κοʌucь "npοrοʌοcyвaв зa ΠP i Янyκοвuчa" nepeд тuм, xтο зacтepiraв npοтu цьοrο - мaʌο! Haвiть нe мaʌο. Цe нiяκ. Цe нyʌь. He зapaxοвaнο.

Tpeδa зanʌaтuтu. Kοжнοмy. I в κοжнοrο δyдe cвοя nʌaтa. Tοй, xтο "δpaтaεтьcя" з мοpдοpцямu, тοй ʌuшe вiдтяryε чac cвοεï οnʌaтu, aʌe вοнa нiκyдu нe nοдiнeтьcя, xiδa вiдcοтκu нaδiraють. Ta мοя двοюpiднa cecтpa, шο nοвeзʌa cвοю дοньκy мuнyʌοï вecнu нa змaraння дο Kpuмy, κοʌu мοrο тοвapuшa Mapтuнeнκa Caшκa npuвeзʌu з Дeδaʌьцeвοrο дοдοмy дο Mapiynοʌя в тpyнi - вοнa тeж змyшeнa δyдe зanʌaтuтu. Ti тьοтi, κοтpi нe pοзyмiють, чοмy дʌя κοrοcь дeнь 24 Cepnня дyжe вaжʌuвuй, вοнu тeж змyшeнi δyдyть зanʌaтuтu. Kοжнοмy δyдe вucтaвʌeнο paxyнοκ y мipy cвοεï npuмiтuвнοcтi, aδο pοзвuнeнοcтi.

Hixтο нe втeчe вiд cnʌaтu.

--- npuκʌaд nepшuй ---
A Дaвuд мοʌuв Бοra зa дuтuнκy, i nοcтuв Дaвuд, i вxοдuв дο κiмнaтu, i нοчyвaв, nοκʌaвшucь нa зeмʌю.
I npuйшʌu cтapшi йοrο дοмy дο ньοrο, щοδ niднятu йοrο з зeмʌi, тa вiн нe xοтiв, i нe niдκpinuвcя з нuмu xʌiδοм.
I cтaʌοcя cьοмοrο дня, i nοмepʌο тe дuтя, a Дaвuдοвi cʌyru δοяʌucя дοнecтu йοмy, щο nοмepʌο тe дuтя, δο κaзaʌu: Ocь яκ δyʌa тa дuтuнa жuвοю, rοвοpuʌu мu дο ньοrο, тa нe cʌyxaв вiн нaшοrο rοʌοcy; a яκ мu cκaжeмο дο ньοrο: Ποмepʌο цe дuтя, тο щe вчuнuть щοcь ʌuxe.
A Дaвuд nοδaчuв, щο cʌyru йοrο шenοчyтьcя nοмiж cοδοю, i зpοзyмiв Дaвuд, щο nοмepʌο тe дuтя. I cκaзaв Дaвuд дο cвοïx cʌyr: Чu нe nοмepʌο тe дuтя? A тi вiдκaзaʌu: Ποмepʌο.
I звiвcя Дaвuд iз зeмʌi, i nοмuвcя, i нaмacтuвcя, i змiнuв cвοю οдeжy, i ввiйшοв дο Γοcnοдньοrο дοмy тa й nοκʌοнuвcя. Ποтοмy ввiйшοв дο cвοrο дοмy, i зaxοтiв ïcтu, i nοκʌaʌu йοмy xʌiδa, i вiн ïв.
I cκaзaʌu йοмy cʌyru йοrο: Щο цe зa piч, яκy тu вчuнuв? Kοʌu тe дuтя жuʌο, тu nοcтuв тa nʌaκaв; a яκ nοмepʌο тe дuтя, тu вcтaв тa й ïв xʌiδ?
A вiн вiдκaзaв: Kοʌu тe дuтя щe жuʌο, я nοcтuв тa nʌaκaв, δο κaзaв: Xтο знaε, мοжe Γοcnοдь yчuнuть мeнi мuʌicть, i δyдe жuтu дuтя тe?
A тenep, nοмepʌο вοнο. Haщο тο я δ nοcтuв? Чu змοжy щe nοвepнyтu йοrο? Я niдy дο ньοrο, a вοнο нe вepнeтьcя дο мeнe...

--- npuκʌaд дpyruй ---
I вcтaв Дaвuд paнο вpaнцi, a Γοcnοднε cʌοвο δyʌο дο npοpοκa Ґaдa, Дaвuдοвοrο npοзοpʌuвця, rοвοpячu:
Iдu, тa й cκaжeш Дaвuдοвi: Taκ cκaзaв Γοcnοдь: Tpu κapi κʌaдy Я нa тeδe, вuδepu cοδi οднy з нux, i Я зpοδʌю ïï тοδi.
I npuйшοв Ґaд дο Дaвuдa, i pοзnοвiв йοмy тa й дο ньοrο cκaзaв: Чu npuйдyть тοδi ciм ʌiт rοʌοдy в твοïм κpaï, чu тeж тpu мicяцi твοrο втiκaння nepeд вοpοraмu твοïмu, a вοнu тeδe rнaтuмyть, чu тeж δyдe тpu днi мοpοвuця в твοïм Kpaï? Ποдyмaй тenep тa й piшu, яκe cʌοвο вepнy я Tοмy, Xтο nοcʌaв мeнe.
I cκaзaв Дaвuд дο Ґaдa: Cuʌьнο cκοpδʌю я! Hexaй жe вnaдeмο мu дο Γοcnοдньοï pyκu, δο вeʌuκe Йοrο мuʌοcepдя, a в pyκy ʌюдcьκy нexaй я нe вnaдy!...
I дaв Γοcnοдь мοpοвuцю в Iзpaïʌi вiд paнκy й aж дο чacy yмοвʌeння, i nοмepʌο з нapοдy вiд Дaнy й aж дο Бeep-Шeвu ciмдecят тucяч чοʌοвiκa...

--- npuκʌaд тpeтiй (Iвaн Єфpeмοв "Γοдuнa Бuκa) ---
Φaй Pοдic дuвuʌacь y cnοтвοpeнe зʌοδοю npeκpacнe οδʌuччя. Ποεднaння нuцοï дyшi i дοcκοнaʌοrο тiʌa οдвiчнο дuвyвaʌa чyтʌuвux дο κpacu ʌюдeй, i Pοдic нe δyʌa вuнятκοм.
— Ha Зeмʌi, — нapeштi зarοвοpuʌa вοнa, — мu ввaжaεмο, щο δyдь-яκa нeriднa дiя нeraйнο мycuть ypiвнοвaжuтucя npοтuдiεю. Знiмiть мacκy!
Tвapuннοrο жaxy жiнκu нe змir npuxοвaтu й pecnipaтοp. Ïй дοвeʌοcя cκοpuтucя нeздοʌaннiй вοʌi.
-

Oтжe. Hixтο нe вiдδyдeтьcя i нe вiдcuдuтьcя. Я нe ʌяκaю, я зacвiдчyю фaκт нeмuнyчοcтi pοзnʌaтu. Цьοrο вuмaraε Maятнuκ Bcecвiтy, κοтpuй ʌюδuть cnοκiй i нe ʌюδuть тux, xтο йοrο pοзxuтyε.je_suis_la_vie: (C'est La Vie)
National Geographic - готуємося купувати.

"Це було наше спільне з Юлією Стефанишиною (видавець журналу, гендиректор Sanoma Media Ukraine. - ТК) рішення, яке ґрунтувалося на тому, що саме в цього журналу, який є інтелектуальним, елітарним, у гарному розумінні цього слова, значна частина аудиторії - серед україномовних українців."
http://www.telekritika.ua/rinok/2013-03-22/80160

Сильно сказано. З огляду на те, яка зараз видаєтсья макулатура в Шарукані. Хоч журнальчік "Свєтік", чи "Даріна" - кугутство махрове пре з кожної сторінки. Прикметно - що кугутья як раз серед кацапні та хахлоти найбільше. Серед хахлоти особливо, якій "по рускі какось удобніше".

Часто згадується мені одна Наташа. На першому курсі 1995-го, нам почали читати курс з Історії України. Пані викладачка - Тетяна Василівна - природньо так заходить до аудиторії, знайомиться зі студентами і починає читати вступну лекцію.
З задніх рядів, вчорашні школярі, - а пачіму ні па-рускі?

Тетяна Василівна просто шикарно й технічно поставила школоту на місце: "Ви прийшли на іноземні мови вчитися, і вам українська важка? Як же ви англійську вивчили?"

Але особливо упиралася одна Наташа з німецького відділеня. З таким виразно українським прізвищем. Як же вона плювалася й не хотіла, як же вона обурювалася, шо "нєпарускі". На третьому курсі познайомилася вона з канадійським українцем, а в того в сім'ї лише англійська та українська. Наталка вже за два місяці дзвеніла українською так, що мені аж щелепа відвисала з подиву на таку мутацію...

Хахлота вона й є хахлота... гірше тої кацапні, що окупувала наші міста, починаючи з 60-70, коли сюди присилали "маладих спіциалістав". Ага. Таке як тут не було своїх.

Специ ці "спіциалісти" в основному були по паркомівській, комсомольській та стукачєскій лінії.
je_suis_la_vie: (псиносрач)
Сьогодні був фітнес. День пропав, мало того, що на роботі похмелялися після п'ятничного корпоративу, так ще й прийшов пізніше, так ще й після основної частини, коли йде "далі самі за самопочуттям", стали у тісненьке кілечко, yatswish, я та наш товариш по фітнесу Геник.

Геник - адвокат.

Бува, розкаже якусь новеньку побрехеньку з адвокатського житія небожителів фемідових.
Сьогодні розповів, як готують апеляцію за одного хлопа, якого підставили грошима за заставу кварити і вліпили йому ж 6 років "каг с куста". Жахи розповідає такі, шо ми просто ніхріна не знаємо, ні про що... :(
Ну слово до слова, дійшли до згадки про Харківську Правозахисну Групу (ХПГ). І тут на мене чекало одкровення, неначе від Святого Йвана. Геник НЕ ЗНАВ ЩО ТА-КЕ Хе-Пе-Ге. Він не знав, хто такий Євген Захаров. І це Геник, який вариться в таких справах, шо його страшно й слухати... Такі діла - каже - навколо варяться та шиються гнилими білими нитками, що дивуєшся - як я ще на свободі?! Вади в роботі лівохоронних органів - це точно.

З Ятсвішем швиденько просвітили Геника...

Грантоїд. Грантоїд і більше нічого. Роботи ніякої, ніхто ніколи не знає нічого про його роботу, нікому не відомі люди, яких він "захистив". Генику я переповів про свою історію з "хепегою" і як там мені порадили чистосердечно здатися, спершу прочитавши лекцію про виховання дітей, та переконуючи, шо системний аналітик це самдурак, який у всьому звинувачує весь світ. Піздєц, йобаная рєдакція, перепрошую: казав же собі, шо не лаятимусь. Вирвалося.

У Геника згадaвся анекдот. Висить у кабінеті одного його колеги у рамці: "Чистосердечне зізнання - найкоротший шлях до в'язниці".

Як кажуть, диявол у деталях, диявол у дрібницях.

Ото пам'ятаєте інваліда арфуша, який кричав у прямому ефірі про "гасізьму"(тм) в Україні? Угу, чорний колір шкуряки - це, допіру, стало бізнесом, чортів копицю його матері.

Ну до чого я? Ось, наприклад, мала місце у нашій славетній Половецькій столиці катавасія з лісопарками. Люди під кінець були доведені до відчаю, ці падли, Аваков хуяков, - знаєте вони як тварини: тонко відчувають стан людини. Як ото пес у мого сусіда, коли хтось заходить тверезий до подвір'я рветься аж ланцюг струною бринить, а коли під газами, то й з будки не вилазить, і не пискне звідти, - оце так і з "політегами". Тонко відчули, що запахло масованим безладом, швиденько погасили народ, повели до міськради, там ще спустили пару, там вийшов хтось "в народ"... Ну в цілому погасили пожежу у зародку.
Там ще пов'язали найактивніших захисників лісів, молодих людей. Привезли до обізянніка, виписують по 15 діб кожному. Серед них виявився Боря Захаров. Син нашого видатного лівозахисника Євгена Захарова - голову ХПГ. Не минуло й години, як прилітає пан Євген Захаров, ладнає бумазею, шо Борис Захаров є "в'язнем сумління", Борю відпускають від гріха подалі, а решта пацанів гордо досиджуть 15 діб у обізянніку. Шо виросте з Борі хрін його зна, але у розвідку з тих пацанів, що лишилися (і не лише вони) з ним вже не піде ніхто.

ХПГ - це бізнес, як у негрів чорна шкура. Прокиньтеся, "хахли паршиві"(с), блядь! Куди ви тягнете тих, хто давно прокинувся?! Я ж не можу вискочити вже з цього воза, вік не той, та й віз нема ніяких (можу собі дозволити гру слів) - ні канадійських, ні озійзьких, ні шенгенів...
Куди ви, блядь, волочите тих, хто прокинувся?! Це буде ще гірше за мегавідліктя Карпачової, ідіоти ви, нахуй, кончені! Перепрошую, не пояснив до чого я: "Правозахисники пропонують депутатам обрати омбудсманом Євгена Захарова (пропонуємо приєднатися до звернення)"

"Правозахист" у виконанні ХПГ - це бізнес, як чорна шкура. Схаменіться, будьте люди. Це страшні люди, бо НАЙСТРАШНІШІ ті люди, які щиро вважають себе ХОРОШИМИ, правильними, сумлінними. Ну суто як попи інквізиції.

І якщо вже круті адвокати з мегакрутих контор не знають, що таке ХПГ, як банківські службовці не знають, що таке PayPal, - чи не привід замислитися?

Коли вже так пішло, то відчуваю питання, - а що пропонуєш?
А я пропоную в омбудсмени Олену Білозерську, а штатним юристом до неї - Сидора Кізіна.

UPD: Тут офіційна інформація, про арештованих протестантів за вирубку лісів з уточненнями. Бориска Захаров відбувся мінімальним штрафом.
je_suis_la_vie: (La Vie)
- Чому наш виконавець не приймає нашого електронного замовлення? - незадоволено питав посередник, доволі екзотичного вигляду чоловік, вдягнений на кшталт такого собі немолодого рокера. Пишні вуса й борода явно слугували предметами його неабиякої гордості. - Ми ж виконали всі необхідні процедури. Тільки на пошуки вашої адреси мій замовник витратив скажені гроші. Ми вже не маємо часу на подальші очікування. Замовлення має бути виконане 24 серпня цього року. За браком часу замовник змушений був ризикувати і посилати мене особисто. Це проти моїх правил. Але зважаючи на просто небувалу винагороду, я все ж таки ризикнув. Сподіваюся, і виконавець також піде на виправданий ризик.
- Так то воно так, - невпевнено промимрив «британський посередник».
- Вашого хазяїна щось насторожує? - запитав українець.
- Давньогрецькі філософи казали: «Все, що не має формальної логіки, є маразмом», - відповів загримований Рамірес. - Адже ваш замовник нібито живе в Україні, але чомусь його e-mail не ua, а ru. Що це означає? Як може бути в одній країні e-mail іншої? Це очевидний маразм. А з маразматиками мій хазяїн справи не має. Від них суцільні неприємності. Це щось несправжнє, незрозуміле, а отже і небезпечне. Мій хазяїн зацікавився рівнем гонорару, але він відмовляє людям, мотиви й дії яких зовсім незрозумілі з позицій звичайної логіки.
- У нас в Україні жартують, що логіка буває трьох видів: формальна, залізна і жіноча. Я спробую пояснити зараз щодо цього е-мейла.
- Не потрібно. Маразм пояснити не можна. Можливо, ви там в Україні і звикли до подібного, але тут такі вибрики не проходять. Якщо він дійсно живе в столиці України, а не десь у Росії, е-мейл має бути ua. Все. Розмова закінчена. Більше обговорювати нема чого. Чекаю від вас належним чином оформлене замовлення і з логічно обумовленою зворотною адресою.
- Але ж час вже підпирає. Хіба мають значення якісь дрібнички?
- Для мого хазяїна - так. Саме в дрібницях криється сутність речей. Він не проти, якщо ви звернетесь до іншого виконавця.
- Ні, ні! Мій клієнт хоче саме вас. Ваш хазяїн найкращий.
- І ви ще питаєте у посередника найкращого спеціаліста, чому він звертає увагу, за вашим висловом, на дрібнички. Саме тому і звертає, що він найкращий. Завтра вас чекатиме інший посередник мого хазяїна, о 14 годині в барі Soldier of fortune. Він сам до вас підсяде. До побачення.
«Що ж то за «велике цабе» отой Рамірес, якщо у нього такі посередники», - невдоволено роздумував український посланець, виходячи з бару.
Наступного дня, рівно о 14 годині, посередник з України сидів в Soldier of fortune і з цікавістю роздивлявся навколо. Він був достатньо обізнаний щодо репутації цього знаменитого в Лондоні бару і його відвідувачів, котрі тут зазвичай збиралися. До нього підійшла вродлива струнка дівчина.
- Ви не на мене чекаєте? - запитала з милою посмішкою красуня. - Такий видний чоловік і скучає один. Замовте мені коктейль.
- Зараз не маю часу, крихітко, - посередник швидко озирнувся довкола, про себе проклинаючи настирливу повію. - В мене тут призначена дуже важлива здибанка з одним чолов’ягою. А от після зустрічі - то вже інша справа. Не заперечуєш?
- Звичайно, що ні, - посміхнулася повія. - Але сьогодні з вами повинен зустрітися не чоловік, а жінка. Так, так, не витріщайтесь.. Це ж ваш e-mail вчора ще був magnit@mail.ru, а сьогодні уже bulava@ukr.net?
- Точно, - отетеріло відповів посередник.
- От бачите, а ви кажете, що чекаєте чоловіка. Це в вас говорить чоловічий екстремізм. Не гарно так недооцінювати жінок, навіть небезпечно. А от ваш майбутній виконавець мені, як бачите, довіряє.
- Так це ти посередник? - все ще не міг оговтатися українець.
- Звичайно, що я. Звідки інакше я б знала про суто конфіденційні речі, тобто е-мейли вашого хазяїна?
- Він не мій хазяїн. Просто замовник.
- Ну, на даний момент часу - хазяїн.
- Слухай, давай не будемо розводити дискусії. Як мені до тебе звертатися?
- Я - Меггі. Просте ім’я, не краще і не гірше за будь-яке інше.
- А мене можеш звати Стівом. Хоча маю й інше ім’я, але у Великій Британії і США мені подобається як звучить Стів.
- От і познайомилися, красунчику, - посміхнулася «повія». - Хазяїну (вона вжила англійське слово master) не подобається, що вбивство такого високопоставленого джентельмена замовляють з Росії.
- Це ти знову про ту нещасну електронну адресу? Та не з Росії, а з України. Ми вже спеціально для твого недовірливого хазяїна все виправили.
- Ну й дурні ж ви, хохли, якщо донині користуєтеся в Україні ru, а не ua, - раптом вимовила Меггі, майже абсолютно правильно українською мовою з легким діаспорним акцентом.
"День Незалежності".

Завів собі поштову скриню у зоні ".WS". Спеціально для таких ось вищезгаданих хохлів. :) Один громадянин ось днями пропонував перекладати для одного відомого телеканалу автомобільну тематику. Гречно відповів відмовою, дуже й без того зайнятий. Але відповів зі скрині в зоні .ws... оце думаю, чи дійде йому чи ні? І як швидко, якщо дійде?

Ех,.. - комп'ютери, автомобілі, дизелі, трактори, паливні насоси, слюсарна справа - я ж експерт у цих галузях, плюс перекладач за другим фахом. Міг би дуже кваліфіковано, красиво і правильно перекладати, розуміючи, про що мова - це ж ціниться найбільше у перекладі. :( Час би все одно знайшов, але не для маразмів.

З носіями маразму не співпрацюю. Це теж моє правило. :-\ Бо коли маразм є - він безмежний, а відтак, після головного редактора я свій текст і не впізнаю і потім не доведу, що "то не я, то редахтур"...

О, почитайте ось іще, про щирих українських націоналістів. :)
je_suis_la_vie: (Русскій инвалидъ)
Якось так знічев'я склалася в нас з yatswish-ем приємна традиція по дорозі з фітнесу до метро пити молочний коктейль.

Сьогодні була досить велика черга коло стійки.
Було там кілька негрів, дівчина з ними одна, теж чорненька.
За антропологічними ознаками, здається, з Нігерії, може з Конго. Якщо не помиляюсь.

Обслуговував сьогодні молодий чоловік, зазвичай - красиві дівчатка, які часто так наливають, шо сама б ще зверху сіла. :)
Дійшла черга до Ятсвіша брати собі коктейль. )

Profile

je_suis_la_vie: (Default)
je_suis_la_vie

September 2017

S M T W T F S
     12
3456789
10 111213141516
17181920212223
24252627282930

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 04:31 pm
Powered by Dreamwidth Studios