je_suis_la_vie: (Everything a lie.)
[personal profile] je_suis_la_vie
Про вибухи у Макіївці хто сьогодні лише не згадував.

У нас у районі в радіусі кілометра знаходиться п'ять супермаркетів (особливої конкуренції не відчувається :) розслабтеся).
У "Класі" перед виборами 2006 висіли листівки "Не зрадь Майдан" (на цей раз висіли пики Гєпи)...

Після виборів 2006-го пролунав вибух у супермаркеті "ЮСІ"; повилітали вікна, наче б то нікого не поранило.
Казали, мужик зайшов, залишив у камері зберігання сумку і пішов. Розповідали, що його потім обчислили з камер спостереження і здається взяли, ну і на тому історія затихла...
Камери зберігання після того зробили на ключах з магнітним маячком, а бабусь, які було працювали у тих "напівавтоматичних" камерах зберігання позвільняли... :)

Цікаво далі?

Найцікавіше те, що з усіх цих супермаркетів на цьому "п'ятачку" з пару місяців тому таки здох "від конкуренції" "ЮСІ".
Майже рік у ньому ледь жевріло життя, товарів на полицях дедалі меншало, меншало, меншало, потім залишилися одні банани, хліб, трохи горілки з пивом та дитячі розмальовки... а тепер там повний життям і товаром - "Сільпо"... Другий "Сільпо" на цьому п'ятачку...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

je_suis_la_vie: (Default)
je_suis_la_vie

September 2017

S M T W T F S
     12
3456789
10 111213141516
17181920212223
2425262728 2930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 19th, 2017 08:10 pm
Powered by Dreamwidth Studios