je_suis_la_vie: (UPA)
[personal profile] je_suis_la_vie
Далекого (вже історичного) серпня 2008, я придбав собі книжечку Пєтрова "Іссскуссство сснайппєрра".
Досить швидко з'ясувалося, шо мене кинули. В тій книзі були копі-пейстнуті таблиці різних стволів, які надаються з тими стволами (ствол: куля а - таблиці; куля б - таблиці і т.д. ну ви зрозуміли), мемуари всяких зайцевих-побігайцевих, величезні вставки з " Авґусста 42", та всякчасне повертання до того, як "фсє еті мітодікі успєшна прімінялісь протіф УПА".

Поради для антитерористичної зачистки в Пітрова виглядали так.

"С наступлєнієм тімнати начинайтє видвіґацца к засадє тєрррарррістаф. Наіболєє віраятна, што там будут два баєвіка. Адін будєт спать, другой єсть кансєрву"©

Пореготали? Скажіть же кацапи тупі як валянки?

Оце гадаю цим грушкам, яких наші хлопчаки зловили, надавали саме такий інструктаж...

Тепер безпосередньо до цих двох зразочків народа-підараса. Один, кажуть співпрацює, а інший уперся?
Гой-гой. Братове й сестрове, тільки я вас благаю... ну це ж кацапи.

Ви бачили в американському кіні формулу "хороший поліцейський, поганий поліцейський" (насправді хорошого й треба боятися найбільше)?
Ну? Бачили?
Ну то зараз ви бачите рафіноване шапіто (а ля "адін жрьот, адін спіт") "хороший полонений - поганий полонений".

І не треба ілюзій. Не забувайте, шо маєте справу з народом-підарасом.

Розумним досить.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

je_suis_la_vie: (Default)
je_suis_la_vie

September 2017

S M T W T F S
     12
3456789
10 111213141516
17181920212223
2425262728 2930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 05:49 pm
Powered by Dreamwidth Studios