je_suis_la_vie: (I want you!)
[personal profile] je_suis_la_vie
Холівар - яке солодке оце слово!.. :-D


Сьогодні з ранку мали з френдом [livejournal.com profile] gred1973 купу ранкових лулзів...

Почалося все, як завжди, невинно.

All users get to install software on a machine they do not have the root password to - "Усі користувачі мають отримати доступ на установку пз на машині, до якої вони не мають пароля root-а"

Я спочатку подумав, шо це мається на увазі, коли юзер ставить собі шось таке у себе в хоумдір, але коли дійшов до "I don't particularly care how UNIX has always worked." - "Я ніяким особливим чином не переймаюся як UNIX завше працює" - подумав, що "ні, не в хоумдір - мається на увазі-таки системні діри"

Тред дискусії там вставляє досить жорстко - замість ранкової зарядки рекомендую для тих хто в темі. :)))

Але є там і голоси нормальних осіб: "Allowing unprivileged users to install software without root authorisation, is severely broken behaviour, and an affront to the UNIX security model." - "Дозвіл на установку пз непривілейованим користувачам без авторизації адміністратора - це надзвичайно руйнівна поведінка системи, і суперечить моделі безпеки UNIX"

P.S. Може редхетівцям подати ідею взагалі скасувати існтитут root-а як такий? :))))) А шо! Нормально! Бгг :))

P.P.S. Зрештою дійде до того, як Грег лулзонув: block all from any to any os "linux"
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

je_suis_la_vie: (Default)
je_suis_la_vie

September 2017

S M T W T F S
     12
3456789
10 111213141516
17181920212223
2425262728 2930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 19th, 2017 08:01 pm
Powered by Dreamwidth Studios